Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

blacksun
8534 4451 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods

June 08 2017

blacksun
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamadadream madadream
blacksun
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
blacksun
blacksun

Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 04 2017

blacksun
9102 64f1
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
blacksun
blacksun
8439 7320
0297 0f76

serious:

who were you?

blacksun
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
blacksun

June 02 2017

blacksun
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasambaanka sambaanka
blacksun
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema vianowaczi nowaczi
blacksun
5476 bd48
Reposted fromkarahippie karahippie viamauak mauak
blacksun
5022 0185
Reposted fromdeadhorse deadhorse viagdziejestola gdziejestola

May 28 2017

blacksun
0432 dfa0
Reposted fromoiv13 oiv13 vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
blacksun
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutkapa outkapa
blacksun
7305 3f5b 500
Reposted fromverronique verronique viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl